REGULAMIN SKLEPU INVESTGOLD.PL

I. PODSTAWOWE TERMINY I ICH ZNACZENIE

Terminy zawarte w niniejszym Regulaminie, każdorazowo, kiedy zostały użyte w treści dokumentu, rozumieć należy w następujący sposób:

 1. Administrator / Sprzedający / Dostawca – firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Chodkiewicza 11, filia ul. Pocztowa 11
  NIP: 5990020026.
 2. Dane – to wszystkie dane osobowe, które są podawane przez osobę/podmiot w trakcie rejestracji, na potrzeby założenia Konta. Posiadanie Konta umożliwia min. dokonywanie transakcji kupna/sprzedaży w Sklepie.
 3. Dane Identyfikacyjne – dane podane zgodnie z w/w pkt. 2 lub Oświadczenie PEP Kupującego, które są niezbędne dla bezpieczeństwa finansowego zgodnie, z zapisami Ustawy AML.
 4. Dzień roboczy – ogół dni, które rozpoczyna poniedziałek a kończy piątek, z pominięciem tych dni, które są ustawowo wolne od pracy.
 5. Firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz: Podmiot odpowiadający za administrowanie strony internetowej i Sklepu investgold.pl z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., nip 599-002-00-26.
 6. Formularz Rejestracyjny – Zestaw pól aktywnych, których wypełnienie i przekazanie wymagane jest w celu utworzenia Konta. Za poprawność i zgodność podanych danych ze stanem faktycznym odpowiada bezwzględnie Użytkownik.
 7. Formularz Kontaktowy – Formularz elektroniczny, umożliwiający Użytkownikom kontakt ze Sprzedającym.
 8. Formularz Zamówienia – Zestaw pól aktywnych, udostępnionych na stronie Sklepu, które pozwalają Kupującemu na przesłanie oferty zawarcia umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Uzupełnienie niezbędnych pół dotyczy przede wszystkim wskazania konkretnego towaru, którego umowa ma dotyczyć, warunków, na jakich ma zostać zrealizowana i zasad płatność oraz dostawy wybranego towaru.
 9. Indywidualne Konto/Konto  – Zabezpieczona indywidualnymi zestawami znaków, składającymi się na: niepowtarzalną w systemie nazwę użytkownika [login] i hasło usługa elektroniczna, w której przechowywane są informacje dotyczące Kupującego, niezbędne do zawierania umów kupna/sprzedaży, a także historia jego aktywności w Sklepie.
 10. Kodeks Postępowania Cywilnego / Kodeks Cywilny [KC] – Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. [Dz.U. z 2020r. Poz. 1740 z późn. zm.].
 11. Konsument – przyjmując za Kodeksem Postępowania Cywilnego[art. 22 ] to osoba fizyczna, biorąca udział w czynności prawnej wraz ze Sprzedającym. Czynność ta nie może być związana z jej aktywnością gospodarczą i/lub zawodową.
 12. Kupujący – Użytkownik Sklepu, który:

– złożył Zamówienie, świadczące o chęci zawarcia Umowy,

– zawarł Umowę.

 1. Newsletter – darmowa usługa elektroniczna udostępniana przez Sprzedającego, świadczona na rzecz Użytkowników, polegająca na dystrybucji materiałów informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, a także handlowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest cyklicznie i ma na celu rozpowszechnienia wiedzy na temat oferty PUH SEZAM Andrzej Naumowicz.
 2. Oświadczenie PEP – deklaracja Użytkownika, dotycząca faktu zajmowania lub nie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, a także faktu bycia lub nie bycia osobą bliską lub spokrewnioną z taką osobą. Osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumieć należy zgodnie z Ustawą AML.
 3. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. [Dz.U.2020.1708 z późn.i zm.]
 4. Produkt /Towar – przedmiot lub usługa wystawione w Sklepie na sprzedaż przez Sprzedającego.
 5. Przedsiębiorca – to każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. [zgodnie z art. 331 § 1 i art. 43 Kodeksu Postępowania Cywilnego].
 6. Punkty Odbioru – PUH SEZAM Andrzej Naumowicz, filia przy ul. Pocztowa 11.
 7. Regulamin – niniejszy zestaw reguł/uwarunkowań i zasad wraz z załącznikami, związanych z zakładaniem i użytkowaniem Indywidualnego Konta Użytkownika.
 8. Sklep / Sklep Internetowy – Wyodrębniona przestrzeń Serwisu, umożliwiająca zawarcie umowy kupna/sprzedaży pomiędzy Kupującym a Dostawcą.
 9. Towar Notowany – to ogół towarów, których ostateczna wartość uwarunkowana jest aktualnymi trendami i ruchem na rynku finansowym. Sprzedający na uwarunkowania te nie ma bezpośredniego ani pośredniego wpływu. Nie ma też nad nimi kontroli. Uwarunkowania te mogą wystąpić zanim upłynie termin na odstąpienie od Umowy.
 10. Umowa – umowa kupna/sprzedaży zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 11. Usługa Elektroniczna – forma świadczenia usług, która zakłada brak kontaktu bezpośredniego Usługodawcy i Usługobiorcy. Świadczenie usługi opiera się na elektronicznym przekazie danych. Przekaz ten odbywa się na żądanie Usługobiorcy i realizowany jest z wykorzystaniem urządzeń do elektronicznego przekazywania danych, przetwarzania ich, przechowywania i szyfrowania. Dane te ulegać mogą także kompresji.
 12. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta [Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.].
 13. Ustawa o VAT – Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. [Dz.U. 2021.685 t.j. z poźn. zm.]
 14. Ustawa AML – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. [Dz.U. 20212021.1132 t.j. z późn. zm.]
 15. Użytkownik – za Użytkowników Sklepu uznaje się:

Osobę fizyczną, która nie ma ograniczonej zdolności do podejmowania czynności cywilno-prawnych lub ma ograniczona tą zdolność, jednak szczegółowe przepisy prawa polskiego pozwalają jej podejmować działalnie na takich platformach,

Osobę prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep

Jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej ale która, w świetle przepisów polskiego prawa, może korzystać z usług świadczonych przez Sklep.

 1. Wartości Dewizowe – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 8 Ustawy Prawo Dewizowe to ogół zagranicznych środków płatniczych, a także złoto i platyna dewizowe.
 2. Zamówienie – każdorazowe potwierdzenie złożenia oferty na zawarcie Umowy składane przez Kupującego.
 3. Złoto Dewizowe – kruszec w formie nieprzerobionej oraz przerobionej, najczęściej w postaci monet przygotowanych po roku 1850 lub sztab oraz półprefabrykatów, z wyłączeniem jednak tych, mających zastosowanie w dentystyce. Złoto próby 900 i wyższej.

II. WARUNKI PODSTAWOWE

 1. Sklep udostępniany jest powszechnie za pomocą domeny www.investgold.pl
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest firma PUH SEZAM Andrzej Naumowicz.

Gorzów Wlkp. NIP: 5990020026.

 1. Nazwa Sklepu, domena, na której jest udostępniany, ogół elementów na niej zawartych, w tym przede wszystkim:

– teksty,

– narzedzia techniczne,

– oprogramowanie graficzne,

– elementy i materiały multimedialne, takie jak: filmy informacyjne i reklamowe, opisy produktów, zdjęcia produktów, wizerunki osób fizycznych, komentarze oraz utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia lutego 1994 roku [Dz.U.2021.1062 t.j. z późn. zm.]

udostępnione na stronie Sklepu, bezwarunkowo objęte są ochroną prawną [prawa autorskie].

 1. Użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów tylko i wyłącznie na swój własny użytek, który nie jest powiązany z ich działalnością gospodarczą i/lub zawodową.
 2. Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu ograniczać i/lub wyłączać ogółu praw Konsumentów, które należne im są w oparciu o aktualne przepisy prawa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, interpretować je należy na korzyść Konsumentów.
 3. W momencie ujawnienia niezgodności zapisów zawartych w Regulaminie z aktualnym stanem prawnym, zastosowanie mają przepisy prawa i je należy stosować jako wykładnię.
 4. Postanowienia zawarte w Umowach, które są dla Konsumentów mniej korzystne aniżeli zapisy Ustawy o Prawach Konsumentów i/lub które naruszają powszechnie przyjęty system dobrych praktyk, uznaje się za niewiążące. W ich miejsce zastosowanie mają przepisy tejże Ustawy.
 5. Niniejszy dokument, zwany Regulaminem, definiuje wszystkie reguły dotyczące aktywności na stronie Sklepu wraz z obsługa Indywidualnego Konta i uczestnictwem w realizacji Umów. Zapisy Regulaminu w równym stopniu dotyczą Konsumentów jak i określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu, w tym dotyczące dokonywania zakupów w Sklepie internetowym i prowadzenia Konta. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, którzy korzystają z oferty Sklepu, z zastrzeżeniem, ze niektóre jego postanowienia mogą dotyczyć tylko Konsumentów lub tylko Przedsiębiorców.
 6. Administratorem danych osobowych wszystkich Użytkowników jest Sprzedający. Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o wiążące i aktualne przepisy prawa, w szczególności na podstawie:

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej na stronie sklepu – dził Informacje w stopce, Użytkownicy mogą zapoznać się z ogółem zasad przetwarzania ich danych osobowych.

 1. Przedstawione na stronie Sklepu towary, nie ą ofertą w rozumieniu Kodeksu Postępowania Cywilnego. Stanowią tylko i wyłącznie zaproszenie do składania oferty zawarcia Umowy.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stornie Sklepu wyrażone są w polskim złotym [ZŁ]. Każda cena posiada już naliczony, należny podatek. Całkowity koszt, uwzględniający zarówno cenę każdego towaru, jak również opłaty związane z jego dostawą, i inne koszty obsługi transakcji, a jeśli nie sposób ich określić , to z informacją o konieczności ich uiszczenia przedstawiany jest każdorazowo Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Sklep udostępnia Usługę Elektroniczną, pozwalającą na składanie przez Kupujących ofert pozwalających na zawarcie Umowy i zakup Towarów.
 4. Administrator oświadcza, iż powszechny dostęp do sieci internetowej, w tym także masowe i publiczne wykorzystywanie usług elektronicznych prowadzić mogą do nadużyć w tym zakresie, w tym w szczególności do zagrożenia nielegalnego pozyskania i zarządzania danymi Użytkowników Sklepu przez osoby nieuprawnione. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z narzędzi i środków niwelujących takie zagrożenie, w tym przede wszystkim do nie udostępnienia informacji o loginie i haśle do Indywidualnego Konta na stronie Sklepu. Sprzedający w żadnej sytuacji i kieruje do Użytkowników prośby o podanie tychże danych. Użytkownicy winni są korzystać z programów antywirusowych i oprogramowania chroniącego tożsamość w trakcie podejmowania działań na stronie Sklepu.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Na stronie Sklepu Administrator udostępnia następujące Usługi Elektroniczne:

– Formularz Rejestracyjny

– Indywidualne Konto

– Formularz do składania Zamówień

– Formularz Kontaktu

– Newsletter

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony śklepu oraz wszystkich Usług elektronicznych, administrator określa następujące wymagania techniczne:

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem

– komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe

– dostęp do sieci internetowej na urządzeniu końcowym

– dostęp do poczty elektronicznej

– dostęp do wybranej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym [obsługiwane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge.].

 1. W celu zapoznania się z treściami umieszczonymi na stronie, nie jest wymagane posiadanie Indywidualnego Konta. Wpisując adres domeny, pod którym znajduje się strona Sklepu lub też wybierając funkcję przekserowania bezpośrednio z wyszukiwarki internetowej każdy Użytkowników ma możliwość zapoznania się z treściami umieszczonymi na stronie. Wiąże się to z zawarciem umowy o Świadczeniu Usług dostarczanych drogą Elektroniczna. Wraz z zamknięciem strony Sklepu Umowa ta automatycznie jest rozwiązywana. Nie wymaga to konieczności podejmowania żadnych działań przez Użytkowników.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać na dwa sposoby.

– Po rejestracji w Sklepie, z wykorzystaniem Indywidualnego Konta

– Bez rejestracji w Sklepie, poprzez formularz Zamówienia

 1. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji Indywidualnych Kont po uprzedniej rejestracji. Rejestracja wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz przesłania go poprzez udostępnioną przed Administratora Sklepu usługę elektroniczną. Umożliwi to aktywowanie Konta.
 2. W następstwie rejestracji i aktywacji Konta, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Dotyczy ona prowadzenia i wykorzystywania Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdy Użytkownik w dowolnym czasie może wypowiedzieć Umowę, przesyłając wypowiedzenie drogą elektroniczną na adres: [email protected]  lub w formie pisemnej na adres: PUH SEZAM Andrzej Naumowicz, ul. Chodkiewicza 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zarówno rejestracja, jak i założenie i aktywowanie Konta, nie powodują powstania pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem stosunków gospodarczych. Czynności te mają jedynie umożliwić i ułatwić Użytkownikom możliwość podejmowania aktywności na stronie Sklepu, w tym przede wszystkim składania ofert w celu zawarcia Umowy kupna/sprzedaży.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać i użytkować tylko jedno Konto.
 5. Administrator zakazuje Użytkownikom:

– udostępnienia danych ich Indywidualnych Kont, w tym przede wszystkim nazwy użytkownika [login] i hasła osobom trzecim,

– podejmowania jakichkolwiek aktywności na kontach innych Użytkowników oraz korzystania z nich.

 1. W przypadku, w którym informacje dotyczące Konta, takie jak nazwa użytkownika [login] i hasło, trafią w ręce nieuprawnionych osób, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego.
 2. Proces składania Zamówienia, za pośrednictwem Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego Produktu do koszyka przez Kupującego.
 3. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne. Aby aktywować tą darmową Usługę Elektroniczną, Użytkownik, wypełniając Formularz Rejestracji powinien wybrać właściwą opcję na etapie zakładania Konta lub też podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, w tracie jego składania. Sprzedający dostarcza Newsletter bezpłatnie, przez czas nieokreślony. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania Newslettera, wysyłając informację w tym zakresie drogą elektroniczną, na adres: [email protected]
 4. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania Konta i eksploatacji Sklepu oraz Serwisu, w zgodzi z prawem i z treścią niniejszego Regulaminu. Wiążące w tym zakresie są również normy społeczne oraz obyczajowe, jak również ogół zachowań związanych z zabezpieczeniem dóbr osobistych zarówno jego samego, jak i osób trzecich oraz Strony Sklepu, w tym przede wszystkim Praw Autorskich i własności intelektualnej, przynależnych Administratorowi.
 5. Zakazane jest powielanie i udostępnienie elementów zawartych na stronie, w tym przede wszystkim treści, materiałów multimedialnych i narzędzi elektronicznych i wykorzystywanie ich w celach innych niż na własny użytek.
 6. Wszelkie Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usług Elektronicznych oraz sposobu funkcjonowania Strony internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: PUH SEZAM Andrzej Naumowicz. W zgłoszeniu reklamacyjnym zawszeć należy informacje odnośnie zakresu reklamacji i jej przedmiotu, a w szczególności:

– rodzaju nieprawidłowości

– daty wystąpienia nieprawidłowości

– żądania Użytkownika składającego reklamację,

-danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację.

 1. Sprzedający, w terminie do 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i przekazania odpowiedzi Użytkownikowi, zgłaszającemu reklamację.

 

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW DLA KONSUMENTÓW

 1. Część IV Regulaminu dotyczy tylko i wyłącznie Kupujących, będących Konsumentami.
 2. Aby dokonać Zamówienia towarów prezentowanych na stronie Sklepu, Kupujący jest zobowiązany do złożenia oferty na zawarcie Umowy Sprzedającemu. Aby tego dokonać, każdorazowo należy postępować zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Sprzedającego na stronie: www.investgold.pl
 3. Procedura Zamówienia towaru rozpoczyna się w momencie dodania wybranego produktu do koszyka.
 4. Umieszczenie wybranego produktu w koszyku nie jest równoznaczne z jego rezerwacją.
 5. W sytuacji, kiedy stany magazynowe, wybranego przez Kupującego produktu, zostaną wyczerpane przed faktem ostatecznego potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego, Sprzedający ma prawo nie przyjąć oferty zakupu.
 6. O fakcie nieprzyjęcia oferty Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki.
 7. Klient będący Konsumentem, po dodaniu do koszyka wybranych towarów, zobowiązany jest do uzupełnienia niezbędnych pół aktywnych w Formularzu Zamówienia, a w szczególności do podania następujących informacji:

– imię i nazwisko,

– adres uwzględniający kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer budynku i lokalu,

– adres elektronicznej skrzynki pocztowej [email] do korespondencji,

– numer telefonu,

– warunków oferty na zawarcie Umowy, w tym:

 • konkretnego rodzaju produktu/produktów,
 • ilości produktów,
 • miejsca i sposobu dostawy produktu/produktów,
 • metody płatności za produkt/produkty.
 1. Po podaniu wszystkich w/w danych, możliwe jest dokonanie płatności za produkt/produkty, zgodnie z wybraną metodą płatności.
 2. Po dokonaniu płatności, Sprzedający wyśle na adres email Kupującego, podany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 3. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z faktem przyjęcia oferty na zawarcie Umowy.
 4. Potwierdzenie przyjęcia oferty na zawarcie Umowy Sprzedający przekaże Kupującemu w odrębnej wiadomości email.
 5. Potwierdzenie przyjęcia oferty na zawarcie Umowy jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Potwierdzenie przyjęcia oferty na zawarcie Umowy może, ale nie musi, dotyczyć wszystkich produktów, na które ofertę złożył Kupujący.
 7. W przypadkach, w których Sprzedający nie może przyjąć oferty na zawarcie Umowy w całości, ze względy na brak produktu/produktów na stanach lub z powodu wystąpienia innych, nieprzewidzianych okoliczności, w tym niedostarczenie produktu/produktów do Sprzedającego, uszkodzenie produkt/produktów, wada produktu/produktów, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie.
 8. W sytuacji, w której akceptacja oferty na zawarcie Umowy dotyczy tylko części produktów, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia oferty na zawarcie Umowy.
 9. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 14, Sprzedający zwróci Kupującego wartość niedostarczonego produktu/produktów lub za zgodą Kupującego zrealizuje świadczenie zastępcze o tej samej wartości jak pierwotne zamówienie.
 10. W przypadku zawarcia Umowy Drogą elektroniczną dla produktu/produktów innych, niż wynikające z Formularzu Zamówienia, Kupującemu, który jest Konsumentem lub też osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, dla której nabyty produkt/produkty nie są bezpośrednio związane z charakterem tej działalności [zgodnie z danymi udostępnianymi w CEIDG] przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, bez podania powodu odstąpienia od Umowy.
 11. O fakcie wskazanym w pkt. 17 Kupujący winien poinformować Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie.
 12. W oparciu o art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach Konsumenta dla produktu/produktów odstąpienie od Umowy zawartej elektroniczne w ramach Usług elektronicznych nie przysługuje dla Towarów Notowanych.
 13. Dla transakcji, dla których konieczne jest zastosowanie, zgodnie z Ustawą AML, środków bezpieczeństwa finansowego [transakcje kupna/sprzedaż dla Wartości Dewizowych przekraczających 15 000 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro), zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na dzień realizacji transakcji], Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany dostarczyć, na zasadach określonych przez Sprzedającego:

– Dane Identyfikacyjne, w tym przede wszystkim numer PESEL,

– skan dokumentu tożsamości.

 1. Instrukcję odnośnie sposobu dostarczenia w/w danych i dokumentów Kupujący otrzyma na podany uprzednio w Formularzu Zamówienia adres email.
 2. Kupujący ma obowiązek dostarczyć wymienione w pkt. 20 dane i dokumenty do godziny 12:00 roboczego dnia następującego po dniu uzupełnienia i przesłania Formularza Zamówienia.
 3. W momencie, w którym Kupujący nie spełni warunków określonych w pkt. 22 Sprzedający może odrzucić jego ofertę na zawarcie Umowy.
 4. Nieprzyjęcie oferty na zawarcie Umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
 5. W przypadku, w którym doszło do zawarcia Umowy, a Kupujący nie wypełnił zobowiązania wnikającego z pkt. 22, Sprzedający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego dla Kupującego.

 

V. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Cześć V Regulaminu dotyczy tylko i wyłącznie Kupujących, którzy nie są Konsumentami.
 2. Kupujący, który nie jest Konsumentem, po dodaniu do koszyka wybranych towarów, zobowiązany jest do uzupełnienia niezbędnych pół aktywnych w Formularzu Zamówienia, a w szczególności do podania następujących informacji:

– imię i nazwisko i/lub nazwa firmy,

– numer NIP,

– adres uwzględniający kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer budynku i lokalu,

– adres elektronicznej skrzynki pocztowej [email] do korespondencji,

– numer telefonu,

– warunków oferty na zawarcie Umowy, w tym:

 • konkretnego rodzaju produktu/produktów,
 • ilości produktów,
 • miejsca i sposobu dostawy produktu/produktów,
 • metody płatności za produkt/produkty.
 1. Fakt przesłania Formularza Zamówienia równoznaczny jest ze złożeniem oferty na zawarcie Umowy.
 2. Przesłana przez Kupującego oferta na zawarcie Umowy nie może być odwołana.
 3. W stosunku do Kupujących, którzy nie są Konsumentami, Sprzedający ma prawo ograniczyć dostęp do wszystkich dostępnych w Sklepie metod płatności.
 4. W przypadku Kupujących, którzy nie są Konsumentami Sprzedający ma prawo żądać wniesienia przedpłaty w określonej przez niego wysokości.
 5. Konieczność wniesienia przedpłaty jest niezależna wobec potwierdzenia zawarcia Umowy i wobec wybranej przez Kupującego metody płatności.
 6. W momencie przekazania towaru wybranemu przewoźnikowi w celu dostarczenia go do Kupującego, który nie jest Konsumentem, Sprzedający nie ponosi już odpowiedzialności za ewentualne zagubienie, uszkodzenie lub zniszczeniem produktu/produktów. Wraz z momentem przejęcia przesyłki do przewozu pełnia praw związanych z korzyściami i odpowiedzialnością za nabyte produkt/produkty przechodzi na Kupującego.
 7. Kupujący w związku z pkt. 6 bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan otrzymanej przesyłki przed potwierdzeniem jej przyjęcia.
 8. W sytuacji, w której Kupujący, który nie jest Konsumentem stwierdzi uszkodzenie/zniszczenie przesyłki winien jest dopełnić wszystkich formalności związanych z ustaleniem faktycznej odpowiedzialności przewoźnika tj. w pierwszej kolejności spisać protokół szkody.
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego, w stosunku do Kupującego, który nie jest Konsumentem, na podstawnie art. 558 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zostaje wyłączona.
 10. Sprzedający ma prawo, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy z Kupującym, który nie jest Konsumentem, na odstąpienie od niej.
 11. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego, który nie jest Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym, który nie jest Konsumentem, a Sprzedającym, poddane być powinny Sądowi, właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

VI. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWARY

  1. Sprzedający umożliwia Kupującym wniesienie zapłaty za Zamówienia w następujących formach:
    • płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego,
    • płatność elektroniczna – aktualne formy płatności elektronicznych wskazane są na stronie Sklepu, w zakładce informacyjnej, dotyczącej dostępnych sposobów płatności;
    • płatność gotówkową w siedzibie Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności dokonywanych Drogą Elektroniczną, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty dodatkowej za obsługę i realizację transakcji.
  3. Każdorazowo o wysokości opłaty opisanej w pkt. 2, Sprzedający informuje Kupującego w trakcie realizacji transakcji.
  4. Forma płatności i związane z nią opłaty dodatkowe są bezpośrednio uzależnione od wyboru Kupującego. Kupujący każdorazowo o dodatkowych kosztach jest informowany przez Sprzedającego i przyjmuje do wiadomości fakt konieczności poniesienia tych kosztów.
  5. W sytuacjach, w których Kupujący dokona wyboru płatności za pośrednictwem usług elektronicznych lub za pośrednictwem przelewu bankowego, zobowiązany jest do dokonania płatności do gadziny 12:00 dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia, biorąc pod uwagę jedynie dni robocze.
  6. Za fakt skutecznego uiszczenia zapłaty za produkt/produkty zakupione przez Kupującego, uznaje się moment zaksięgowania wpływu na koncie Sprzedającego lub otrzymanie przez niego potwierdzenia realizacji transakcji od operatora płatności elektronicznych.
  7. Każdorazowo fakt nabycia przez Kupującego produktu/produktów jest potwierdzany przez Sprzedającego i wiąże się z wystawieniem stosownego paragonu lub faktury VAT.
  8. Dla transakcji, które dotyczą Towarów Dewizowych, Kupujący otrzyma dowód kupna właściwy dla zapisów Ustawy Prawo Dewizowe.
  9. Dokumenty, o których mowa w pkt.7 i 8 Sprzedający przekaże Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego w momencie Rejestracji lub wypełniania Formularza Zamówienia adres email.
  10. Brak zapłaty lub niedotrzymanie przez Kupującego terminu wskazanego w pkt. 5 skutkować może anulowaniem Zamówienia, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty na zawarcie Umowy.
  11. W przypadku, w którym Umowa została już zawarta, a za Zamówienie nie została wniesiona zapłata, Sprzedający ma prawo odstąpić od tej Umowy bez konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego dla Kupującego.
  12. W przypadku opisanym w pkt. 11 Sprzedawca przekaże Kupującemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  13. W sytuacji opisanej w pkt. 11 w stosunku do Towarów Notowanych Sprzedawca może także zaproponować Kupującemu możliwość zawarcia Umowy z uwzględnieniem ich aktualnej ceny.
  14. Akceptacja zaktualizowanej ceny, dokonana przez Kupującego, jest tożsama z faktem złożenia nowego Zamówienia.
  15. Brak akceptacji nowej ceny ze strony Kupującego w terminie 1 dnia roboczego jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że nowe Zamówienie nie zostało złożone.

 

VII. ZASADY DOSTAWY TOWARÓW (KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY) / ODBIÓR OSOBISTY TOWARÓW

 1. W ofercie dotyczącej zawarcia Umowy, Kupujący zawiera informację co do sposobu i miejsca dostawy wybranego produkt/produktów.
 2. Obszar dostawy ograniczony jest granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zgodnie z informacja przedstawianą za pomocą Formularza Zamówienia, dostawa zakupionego produktu/produktów jest odpłatna.
 4. Sposób dostawy, a tym samym jej koszt, są wskazywane Kupującemu na etapie składania oferty na zawarcie Umowy.
 5. Kupujący, potwierdza złożenie oferty, przesyłając Formularz Zamówienia Sprzedającemu.
 6. W ślad za czynnością wskazaną w pkt. 5 Kupujący oświadcza, że przyjął do wiadomości warunki dostawy produktu/produktów i akceptuje koszty z tego wynikające.
 7. Nadanie przesyłki zawierającej zakupiony produkt/produkty jest możliwe po dokonaniu przez Kupującego płatności i po fakcie zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 8. Zawarty w pkt. t wymóg nie dotyczy Zamówienia, w którym wybrana została przez Kupującego opcja wniesienia zapłaty w siedzibie Sprzedającego, gotówką.
 9. Faktyczny czas nadania przesyłki wskazywany jest każdorazowo przez Sprzedającego w podsumowaniu zamówienia.
 10. W przypadku, w którym Kupujący w ramach jednego Zamówienia wybrał produkty, których czas dostawy jest różny, wiążący dla całej przesyłki jest zawsze termin dostawy produktu z najdłuższym okresem dostarczenia.
 11. W sytuacji, w której Kupujący oczekuje dostawy każdego z produktów w określonym dla niego tylko terminie, winien jest na każdy z takich produktów złożyć oddzielne zamówienie i dla każdego z nich ponieść koszty dostawy.
 12. W związku z treścią pkt. 10 i 11 Kupujący nie ma prawa żądać dostawy pojedynczego produktu/produktów składających się na jedno Zamówienie wcześniej, przed realizacja całego Zamówienia.
 13. Przesyłka, zawierająca zakupiony produkt/produkty, dostarczana jest zawsze na wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.
 14. Kupujący, na etapie składania zamówienia, może wybrać opcję odbioru osobistego zakupionego produktu/produktów.
 15. Odbiór osobisty produktu/produktów jest możliwy po wcześniejszym uiszczeniu całej zapłaty za zakupiony towar.
 16. Odbiór osobisty produktu/produktów w. punkcie/punktach, wskazanych przez Sprzedającego, jest opcją bezpłatną.
 17. Lista punktów odbioru, udostępnianych przez Sprzedającego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi godzin otwarcia i ich adresów, przedstawiana jest Kupującym w Formularzu Zamówienia.
 18. W przypadku Kupujących, którzy nie są Konsumentami, dostawa odbywa się zgodnie z uwarunkowaniami wskazanymi w części V niniejszego Regulaminu.
 19. Każdy Kupujący zobowiązany jest, przed faktem potwierdzenia odbioru przesyłki od przewoźnika, sprawdzić stan tej przesyłki.
 20. W przypadku stwierdzenia faktu uszkodzenia bądź zniszczenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do podjęcia wszystkich możliwych czynności na rzecz stwierdzenia faktycznej odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności do sporządzenia protokołu szkody.

 

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Dla Towaru/Towarów Notowanych, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej elektronicznie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, której warunkiem odbioru jest wniesienie wskazanej na liście przewozowej opłaty, jeśli nie wnioskował o nadanie takiej przesyłki.
 3. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego oraz podstawę dla jej określenia w stosunku do Kupującego szczegółowo określa powszechnie obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności Kodeks Postępowania Cywilnego.
 4. Kupujący ma prawo do wniesienia reklamacji w następujących formach:
 1. Pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy,
 2. Elektronicznie, za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
 3. Elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected]
 1. Dla poprawnej obsługi reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do zawarcia w niej następujących informacji:
 1. Zakresu przedmiotu reklamacji, a przede wszystkim rodzaju i daty ujawnienia wady.
 2. Proponowanego przez Kupującego sposobu przywrócenia produktu/produktów do stanu zgodnego z zawartą Umową lub żądania obniżenia jego/ich ceny albo informacji o odstąpieniu od Umowy.
 3. Pełnych danych kontaktowych Kupującego składającego reklamację, w tym także adresu skrzynki elektronicznej i numeru telefonu
 1. W sytuacji, w której zakres podanych informacji, zgody z pkt 5 nie jest wystarczający, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o uzupełnienie tych danych.
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od momentu uzyskania kompletnych informacji zgodnie z pkt. 5 i 6.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedającego wobec zgłoszonej reklamacji w sposób określony w momencie składania reklamacji tj.

– pisemnie, na adres wskazany w reklamacji, lub

– telefonicznie, na wskazany w reklamacji numer telefonu, lub

– elektronicznie, na podany w reklamacji adres email.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i decyzji o zwrocie ceny za produkt/produkty w całości lub w części, zwrot ten zostanie zrealizowany zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą płatności za Zamówienie.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. W każdej, uzasadnionej sytuacji, Konsument korzystający z oferty Sklepu, ma możliwość wykorzystania pozasądowego [polubownego] sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia swych roszczeń w oparciu o ten proces.
 2. Pozasądowe [polubowne] sposoby rozpatrywania reklamacji to w szczególności:
  • wnioski o rozstrzygnięcie sporu kierowane do stałego polubownego sądu konsumenckiego [szczegóły dotyczące tej procedury udostępnione zostały na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=102],
  • wnioski w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu kierowane bezpośrednio do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej [właściwy dla rozpatrzenia takich wniosków jest inspektor przynależny terytorium, na którym działalność prowadzi Sprzedający]
  • wsparcie powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów i/lub legalnie działającej organizacji społecznej, która w swoim statucie posiada zapisy odnoszące się do działania na rzecz ochrony konsumentów. [Do organizacji takich należy np. Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich].
  • wykorzystanie narzędzi elektronicznych, takich jak Online Dispute Resolution [ODR]. Narzędzie dostępne jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. ODR to europejska platforma służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy kupującymi Konsumentami a Sprzedającymi podmiotami w granicach Unii Europejskiej. Narzędzie umożliwia obsługę w wielu językach i stworzone zostało, aby umożliwić pozasądowe uzgodnienie warunków zakończenia sporu dla umów internetowych sprzedaży/świadczenia usług. [więcej informacji dotyczących tej procedury można uzyskać na stronie

[Pytania i odpowiedzi (uokik.gov.pl)]

 1. Do dyspozycji stron sporu pozostaje Punkt Kontaktowy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona internetowa: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich – UOKiK,

telefon: 22 55 60 333,

email: [email protected],

adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

 

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Treść niniejszego Regulaminu może być aktualizowana i może ulegać zmianie, jeśli wystąpią istotne okoliczności mające wpływ na wartość merytoryczną dokumentu. Do sytuacji takich zaliczają się bezpośrednio i pośrednio:

– zmiana lub aktualizacja systemu, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub modyfikacja zasad korzystania ze Sklepu, w tym z indywidualnego Konta Użytkownika,

– modyfikacja systemu płatności i/lub dostaw towarów,

– zmiana podstawy prawnej,

– orzecznictwo Sądów Powszechnych,

– inne, istotne czynniki, niedające się zdefiniować w momencie powstania niniejszego regulaminu.

 1. Zmiana zapisów zawartych w dokumencie ulega zmianie tylko w zakresie, w jakim powyższe czynniki faktycznie wpływają na konieczność zmiany systemu funkcjonowania Sklepu, tak aby pozostawał on zgodny z regułami legislacyjnymi, powszechnie przyjętymi normami i zasadami przejrzystości z zachowaniem pełni bezpieczeństwa transakcji.
 2. Założenie i utrzymywanie Indywidualnego Konta wiąże się z zawarciem umowy stałej na Usługi elektroniczne. Wszelkie zmiany Regulaminu, o których Administrator Sklepu poinformuje Użytkowników w ustawowym terminie, są dla nich wiążące, z wyłączeniem sytuacji, w których Użytkownik, po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu wypowie tę umowę w ustawowym terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o zmianie. Wiąże się to z faktem zamknięcia konta.
 3. Sprzedający ma obowiązek, zgodnie z art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, w terminie najpóźniej 14 dni przed wdrożeniem nowego Regulaminu, powiadomić Użytkowników o tym fakcie. Powiadomienie o zmianie regulaminu przekazywane jest droga elektroniczną, z wykorzystaniem podanego dobrowolnie przez każdego Użytkownika adresu email. W powiadomieniu Sprzedający poinformuje każdego Użytkownika o terminie, w którym nowa treść Regulaminu wejdzie w życie, a także dostarczy treść nowego dokumentu.
 4. Zmiany Regulaminu nie są wiążące dla żadnych czynności i transakcji, które zawarte zostały przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. Dokument zawierający deklarację Użytkownika o braku zgody na zmienioną treść regulaminu jest jednocześnie deklaracją o zamknięciu Indywidualnego Konta. Oświadczenie takie Użytkownik dostarczyć musi Administratorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, załączając podpisany dokument w wiadomości email.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem właściwym dla użytkowania Konta, Sklepu, a także zawierania umów jest język polski.
 2. Sprzedający, będący stroną każdej umowy, uczestnicząc we wszystkich transakcjach opisanych w niniejszym Regulaminie, działa zawsze i tylko i włącznie w swoim interesie.
 3. Sprzedający oświadcza, że umieszczając na stronie Sklepu informacje dotyczące towarów i usług, z należytą starannością udostępni treści zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
 4. W związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności, takich jak awaria/konserwacja/aktualizacja Strony Internetowej i Sklepu, Sprzedający ma prawo czasowo wstrzymać ich działanie. O fakcie tym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem podanych dobrowolnie przez nich adresów email.
 5. W celach statystycznych, marketingowych i informacyjnych Administrator może wykorzystywać informacje udostępnione przez Użytkowników i te, które gromadzone są na serwerze, a pozyskiwane są z urządzeń końcowych Użytkowników. Co do zasady czynności te służą dopasowaniu strony Internetowej Sklepu do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. To Użytkownik jednocześnie, poprzez zarządzanie plikami Cookiem, decyduje o zakresie przekazywanych Administratorowi informacji.
 6. Wszystkie sprawy, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, polegają zasadom ogólnym prawa polskiego, opisanym w Ustawach/Rozporządzeniach i innych aktach prawnych, właściwych danej kwestii. Podstawę w tym zakresie stanowi Kodeks Postępowania Cywilnego [Kodeks Cywilny] a także ustawy szczegółowe.